Contact us here
Een vrachtwagen die dozen vervoert met producten van LINAK

Verklaringen

LINAK® streeft ernaar om onze klanten te voorzien van producten die voldoen aan hoge normen ten aanzien van innovatie, prestatie en milieuvriendelijkheid. Deze hoge conformiteitsnormen worden ook verlangd van onze leveranciers. Daarom is het noodzakelijk dat leveranciers in staat moeten zijn om zich op het gebied van milieu snel aan te passen aan de volgende nieuwe voorschriften, richtlijnen en conventies:

 

REACH

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) is een Europees voorschrift voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen. LINAK ondersteunt de doelstellingen van REACH (EU-voorschrift nr. 1907/2006) en voldoet aan de volgende voorschriften:

  • Candidate List of Substances of Very High Concern – kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen
  • REACH Bijlage XIV – Autorisatielijst
  • REACH Bijlage XVII – Restrictielijst

De European Chemicals Agency (ECHA) heeft op 27 juni 2018 lood toegevoegd aan de kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC). (www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).

Een gedeelte van het LINAK productassortiment is onderhevig aan deze toevoeging, wat inhoudt dat in sommige producten lood aanwezig is in een concentratie van meer dan 0,1% (w/w). LINAK streeft ernaar lood in onze producten te vervangen als dat redelijkerwijs technisch haalbaar is.

Lees meer over de REACH-verklaring van LINAK.

 

RoHS

Reduction of Hazardous Substances (RoHS) (vermindering van gevaarlijke stoffen) (Richtlijn 2011/65/EU en Richtlijn 2015/863) die het gebruik beperken van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Bij LINAK monitoren wij voortdurend nieuwe voorschriften in de RoHS-richtlijn van de EU. Alle LINAK producten zijn te allen tijde RoHS-conform.

Lees meer over de huidige geldige RoHS-verklaring van LINAK.

 

PFAS

PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) zijn een grote, complexe groep synthetische chemicaliën die moeilijk afbreekbaar zijn in het milieu. Daarom worden PFAS ook wel 'forever chemicals' genoemd.

LINAK is zich ervan bewust dat de productie en het gebruik van PFAS momenteel worden beperkt onder REACH, en we zijn momenteel bezig met het documenteren van ons gebruik van PFAS (analyse wordt naar verwachting voltooid in het tweede kwartaal van 2024). We ondersteunen en houden ons op de hoogte van het REACH-beperkingsvoorstel om ervoor te zorgen dat onze producten blijven voldoen aan de REACH-vereisten.

Lees onze PFAS-verklaring van LINAK.

 

Batterijrichtlijn

De batterijrichtlijn (2006/66/EC en Richtlijn 2013/56/EC) bevat voorschriften voor het op de markt brengen van batterijen, accu's, en afgedankte batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten. Deze richtlijn omvat ook specifieke voorschriften voor het inzamelen, behandelen, recyclen en afdanken van batterijen en accu's. LINAK voldoet aan alle verplichtingen die betrekking hebben op deze richtlijn, waaronder de markering van batterijen met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool en chemische aanduidingen: Pb (lood), Cd (cadmium en/of Hg (kwik) – al naargelang de chemische stof die in een batterij boven een bepaalde drempel aanwezig is.

 

Proposition 65

Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act uit 1986) is een wet in Californië die vereist dat bedrijven de inwoners van Californië moeten informeren over significante chemicaliën die kanker, geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaken. Door analyse van itemspecificaties en interne en externe gegevensverzameling heeft LINAK een aantal producten geïdentificeerd die momenteel vereisen dat hierop een waarschuwingslabel moet worden aangebracht wanneer deze worden verscheept naar Californië.

Lees meer over de de Proposition 65-verklaring van LINAK.

 

Medical Devices Regulation – voorschriften voor medische hulpmiddelen (MDR)

De MDR is op 25 mei 2017 in werking getreden en is sinds 26 mei 2021 verplicht.

Producten van LINAK zijn niet geclassificeerd als medische elektrische apparatuur en systemen, en vallen niet binnen de reikwijdte van de EU-richtlijn of EU-bepalingen ten aanzien van medische apparaten of andere vergelijkbare nationale voorschriften. De producten zijn componenten die door de fabrikant worden ingebouwd in een elektrisch medisch apparaat. Wij begrijpen echter dat fabrikanten van medische apparaten geïnformeerd willen worden over de inhoud van de geleverde stoffen.

De MDR eist van de fabrikant dat deze verklaart of het medische apparaat al dan niet Latex bevat. Met betrekking tot Latex kunnen wij, naar ons beste weten, zeggen dat geen enkel product van MEDLINE® deze stof bevat.

Aangezien dit een voortdurend proces is, zullen wij tijdig informatie geven over de voortgang.

 

POP

POP's (EU-voorschrift nr. 2019/1021 inzake persistente organische verontreinigende stoffen/Stockholm-conventie) is een lijst met chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. LINAK voldoet aan de eisen ten aanzien van chemische stoffen die staan vermeld in het POP-voorschrift.

 

Stoffen die ozon afbreken (Ozone Depleting Substances - ODS)

De Europese Unie heeft de verordening (EU) 2024/590 inzake stoffen die ozon afbreken (Ozone Depleting Substances - ODS) gewijzigd. Deze verordening is op 11 maart 2024 van kracht geworden en verbiedt bedrijven om een van de in de verordening vermelde ODS-chemicaliën te produceren of op de markt te brengen.

LINAK voldoet aan de eisen ten aanzien van chemische stoffen die staan vermeld in het ODS-voorschrift.

 

Minamata Convention on Mercury (verdrag inzake kwik)

LINAK is onderhevig aan het Minamata-verdrag inzake kwik zoals dat op 10 oktober 2013 door Denemarken werd ondertekend en op 18 mei 2017 werd goedgekeurd. Daarom voldoet LINAK aan dit verdrag dat als doel heeft de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen kwik en kwiksamenstellingen.

 

Richtlijn verpakking en verpakkingsafval

LINAK verklaart dat onze verpakkingsmethode standaard bestaat uit kartonnen dozen op wegwerppallets, die een warmtebehandeling hebben ondergaan volgens de IPPC-norm ISPM nr. 15, en voldoet aan de richtlijnen 2018/852, 2004/12/EG en het amendement in 94/62/EG voor verpakkingen en verpakkingsafval. Zie de verklaring in QA-16-09-008.

 

Biocompatibiliteit

LINAK MEDLINE®& CARELINE® producten, bedoeld voor gebruik in elektrische medische apparatuur en systemen, voldoen aan IEC 60601-1:2012 lid 11.7. Alle onderdelen van de producten, die bij normaal gebruik in contact kunnen komen met de huid van de patiënt of de gebruiker, worden beoordeeld. De beoordeling is gebaseerd op eerder opgedane ervaringen en op de aard en de duur van het verwachte contact met menselijke weefsels bij gebruik. De beoordeling is gebaseerd op het feit dat LINAK producten niet-invasief zijn en alleen in contact komen met intacte huid. Declaration of Biocompatibility.pdf

 

Europees Ecolabel

Het Europese Ecolabel, opgericht in 1992 en in geheel Europa en wereldwijd erkend, is een label van uitmuntende milieuvriendelijkheid dat wordt toegekend aan producten en diensten die gedurende hun levenscyclus voldoen aan hoge milieunormen. Het Europese Ecolabel is een vrijwillig label voor bevordering van uitmuntende milieuvriendelijkheid waarop kan worden vertrouwd en dat onder meer vereist dat ten aanzien van ingrediënten rekening wordt gehouden met de gebruiker. Het Ecolabel is bijvoorbeeld van toepassing op meubelen, en steeds meer meubelfabrikanten vragen dit label aan voor hun producten. LINAK produceert componenten, geen eindproducten; daarom vallen de producten van LINAK niet binnen het bereik van het EU Ecolabel. Maar omdat we onderdelen leveren die gebruikt worden in meubelen, letten wij op de eisen en standaards, en verschillende van onze DESKLINE® producten voldoen aan deze eisen. Als je meer wilt weten over welke LINAK DESKLINE producten je kunnen helpen bij het behalen van het EU Ecolabel, neem dan contact op met je lokale vestiging, of stuur een e-mail naar dit adres chemicalcompliance@linak.com.

 

WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment -afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Een aantal van de producten van LINAK bevatten een symbool met een doorgekruiste afvalbak. Dit symbool geeft aan dat het product onder het bereik van de WEEE-richtlijn valt en niet bij het ongesorteerde huishoudelijk afval mag worden weggeworpen.

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze wordt afgedankt, voorkom je in relatie tot het milieu en de volksgezondheid de negatieve gevolgen die zich zouden voordoen wanneer afval op onjuiste wijze wordt verwerkt. Vraag je lokale overheid of je Europese retailer om informatie over de wegwerplocaties voor dit product.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van het elektronische product om de batterij, voor zover mogelijk, te verwijderen voordat het product wordt afgedankt. Het is ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om, voor zover mogelijk, persoonlijke gegevens te verwijderen.

LINAK is geregistreerd bij de relevante autoriteiten in de landen waar LINAK binnen het bereik van de producentendefinitie van de WEEE-richtlijn valt en financiert zijn recyclingbijdragen overeenkomstig.

 

PVC-Free™

PVC-Free™ producten van LINAK omvatten kabels, controleboxen, kolommen en actuatoren, evenals bedieningspanelen – alle verkrijgbaar voor bureaus, werktafels of keukentoepassingen. Zie voor meer informatie onderstaande link of neem contact op met je lokale vestiging.

LINAK PVC-Free™: Ecovriendelijke elektrische lineaire aandrijfsystemen

 

ZERO™ standby-technologie

De technologie ZERO™ van LINAK houdt het verbruik van standby-energie in verstelbare bureaus, werkstations en keukentoepassingen zo laag als 0,1 W, zodat de emissie van CO₂ wordt verminderd tot een absoluut minimum.

LINAK heeft de technologie ZERO™ ontwikkeld voor de meeste controleboxen en nieuwe normen gesteld voor wat als verantwoord verbruik van standby-energie in toepassingen als kantoormeubilair wordt beschouwd. Neem contact op met je lokale vestiging voor meer informatie.

 

Gerecyclede materialen

Environmental Product Summary (EPS Milieuproductsamenvatting)
Voor een aantal LINAK DESKLINE-systemen heeft LINAK een Environmental Product Summary (Milieuvriendelijkheidsoverzicht) opgesteld. De verklaring bevat de hoeveelheid gerecyclede en recyclebare materialen die gebruikt worden in de systemen, op basis van een grondige evaluatie van de producten en input van de leveranciers.

LINAK streeft ernaar om onze klanten te voorzien van producten die voldoen aan hoge normen ten aanzien van innovatie, prestatie en milieuvriendelijkheid. Zie onderstaand beschikbare EPS-documenten:

 

Hoe LINAK zorgt voor conformiteit van componenten
LINAK doet al wat redelijkerwijs mogelijk is om updates van richtlijnen en voorschriften tijdig en op gepaste wijze te verwerken. Er zijn verantwoordelijkheden en relevante hulpbronnen toegewezen om ons in staat stellen om aan de normen te voldoen. LINAK heeft een procedure ontwikkeld die uiteindelijk conformiteit met voorschriften inzake chemische stoffen garandeert. Als onderdeel van deze procedure gebruikt LINAK een databeheeroplossing van een derde waarmee gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden aangeleverd door leveranciers in de vorm van verklaringen, die vervolgens worden geüpload naar de hiervoor genoemde database en door ons regelmatig worden gemonitord.

Als je meer informatie wilt of andere verzoeken hebt met betrekking tot conformiteit op het gebied van chemische stoffen, neem dan contact op via chemicalcompliance@linak.com

 

De wet Dodd-Frank inzake conflictmineralen

Achtergrond
In augustus 2012 heeft de United States Securities and Exchange Commission (SEC) de Final Rule goedgekeurd betreffende het gebruik van conflictmineralen zoals gedefinieerd in de wet Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection, sectie 1502. Deze wet is van toepassing op beursgenoteerde ondernemingen in de VS en vereist dat deze bedrijven jaarlijks aan de SEC rapporteren over de herkomst van conflictmineralen die afkomstig zijn uit de Democratische Republiek Congo (DRC).

Het congres in de VS heeft de wet Dodd-Frank aangenomen vanwege zorgen dat de exploitatie en handel met betrekking tot mineralen uit de DRC en naburige landen als financiering dienen voor gewapende groepen, en zodoende het voortdurende conflict in de regio aanwakkeren. Er zijn veel rapporten die erop duiden dat gewapende groepen vechten om de controle over mijnen en gedwongen arbeid gebruiken voor de winning en het transport van mineralen. De inkomsten uit deze illegale activiteiten houden de conflicten in de DRC-regio in stand en voeden de humanitaire crisis.

De conflictmineralen binnen het bereik van de SEC Final Rule zijn tin, tantaal, wolfraam en goud (3TG), zowel in de vorm van erts als geraffineerde materialen. De landen waar het om gaat zijn: Democratische Republiek Congo (DRC), Republiek Congo, Centraal Afrikaanse Republiek (CAR), Zuid-Soedan, Rwanda, Oeganda, Zambia, Angola, Burundi en Tanzania.

De wet Dodd-Frank is alleen van toepassing op bedrijven die zijn gevestigd in de VS, maar ook van hun leveranciers wordt verwacht dat zij als contractuele verplichting voldoen aan deze wet.

Waaraan moeten bedrijven in de VS voldoen?
Bedrijven in de VS die in hun producten gebruik maken van 3TG, moeten een onderzoek uitvoeren dat ‘Reasonable Country of Origin Inquiry’ (RCOI) wordt genoemd. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd in goed vertrouwen, en op basis daarvan moet kunnen worden vastgesteld of conflictmineralen uit de genoemde landen uit schrootmateriaal of gerecycled materiaal bestaan. In de VS gevestigde bedrijven moeten jaarlijks een Conflict Minerals Report indien bij de SEC, met een beschrijving van het RCOI-proces en de resultaten hiervan.

In de VS gevestigde bedrijven moeten zorgvuldig onderzoek doen naar de bron en leveringsketen van hun conflictmineralen, of er reden is om aan te nemen dat de mineralen afkomstig zijn uit de genoemde landen en de mineralen niet bestaan uit schrootmateriaal of recyclingmateriaal.

De SEC classificeert de producten van in de VS gevestigde bedrijven als ‘DRC Conflict Free’, ‘Not DRC Conflict Free’, ‘DRC Conflict Undeterminable’, of ‘Recycled’, of ‘Scrap Due Diligence’. In de VS gevestigde bedrijven dienden hun eerste Conflict Minerals Report in bij SEC op 31 mei 2014 (voor het kalenderjaar 2013) en moesten hierna jaarlijks rapporteren.

Wat zijn de gevolgen voor de leveringsketen van in de VS gevestigde bedrijven?
In de VS gevestigde bedrijven moeten volledige openheid geven over de inhoud en herkomst van conflictmineralen in hun producten, en zullen daarom van hun leveranciers eisen dat zij een verklaring geven over de inhoud en herkomst van conflictmineralen in hun geleverde producten, of zelfs moeten verklaren dat alle geleverde producten ‘DRC Conflict Free’ zijn.

Hoewel de wet Dodd-Frank alleen van toepassing is op in de VS gevestigde bedrijven, wordt van bedrijven die producten leveren aan in de VS gevestigde bedrijven geëist dat zij een RCOI uitvoeren en zorgvuldig onderzoek doen naar conflictmineralen.

Activiteiten van LINAK met betrekking tot conflictmineralen
LINAK werkt er actief aan dat de oorsprong van 3TG in onze producten volledig bekend is. Vanwege de grootte en complexiteit van onze wereldwijde leveringsketen zal het echter enige tijd duren voordat wij volledig in staat zijn om onze klanten in de VS alle vereiste informatie te geven die zij nodig hebben om aan hun bekendmakingsverplichtingen te voldoen.

LINAK heeft de volgende acties ondernomen:

  • Wij hebben een beleid ontwikkeld dat onze principes en commitment beschrijft voor conflictvrije herkomst van mineralen.
  • Wij voeren een ‘Reasonable Country of Origin Inquiry’ (RCOI) uit om tantaal, tin, wolfraam en goud (3TG) in onze leveringsketen te identificeren en – voor zover redelijk mogelijk is – het herkomstland van deze metalen te bepalen. Het doel van deze processen is om met zorgvuldig onderzoek de smelterijen in onze leveringsketen te identificeren en zodoende conflictvrije metalen uit de DRC te kunnen betrekken.
  • Wij hebben deze principes geïntegreerd in onze inkoopvoorwaarden en wij werken samen met onze leveranciers om de transparantie van onze leveringsketen te vergroten. Wij communiceren ons beleid aan leveranciers en wij ondersteunen relevante initiatieven in de industrie om een halt toe te roepen aan het gebruik van conflictmineralen in onze producten.

LINAK ondersteunt de toepasselijke internationale databasesystemen die relevante informatie over herkomst kunnen geven, waaronder het gebruik van het Conflict Minerals Reporting Template (CMRT). LINAK gebruikt het ComplianceMap-portaal om CMRT's uit onze toeleveringsketen te verzamelen.

Klik hier om het beleid van LINAK inzake conflictmineralen te lezen

Klanten die op zoek zijn naar informatie van LINAK over conflictmineralen nodigen wij uit contact op te nemen met het Conflict Minerals Compliance Team via conflictminerals@linak.com.

Eisen aan leveranciers
LINAK verwacht van leveranciers die onderdelen of materialen met 3TG’s leveren om actief stappen te ondernemen die ertoe leiden dat DRC-conflictvrije mineralen worden betrokken. Leveranciers van LINAK moeten hun eigen RCOI en zorgvuldigheidsprocessen uitvoeren om ervoor te zorgen dat metalen worden betrokken uit betrouwbare conflictvrije bronnen. Van leveranciers verwachten wij dat zij op dezelfde wijze omgaan met hun eigen leveranciers, om ervoor te zorgen dat conflictmaterialen kunnen worden getraceerd naar de originele smelterijen.

Alle leveranciers zijn verplicht om via het ComplianceMap-portaal een CMRT aan LINAK te verstrekken. Is dit niet mogelijk, dan verwachten wij dat CMRT-rapporten rechtstreeks worden verzonden naar het Conflict Minerals Compliance Team via conflictminerals@linak.com.

Heb je vragen?

- Ons team staat klaar om je te helpen met technische informatie, een project te starten en meer.

Contact opnemen