Contact us here

Gebruiksvoorwaarden

voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.linak.com van LINAK A/S ("LINAK") en het gebruik van LINAK materiaal en handelsmerken.

Lees de voorwaarden aandachtig door. Als u de voorwaarden niet kunt of wilt accepteren, dient u de website te verlaten en mag u geen gebruik meer maken van onze handelsmerken en ons materiaal.

LINAK website
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op de inhoud van deze website, zoals naam, logo, tekst, productomschrijvingen, foto's, tekeningen, modellen, audio- of videobestanden, presentaties, diagrammen, software, handelsmerken en handelsnamen, zijn eigendom van LINAK of van haar contentleveranciers, al dan niet beschermd door auteursrecht, handelsrecht, octrooi of andere eigendomsrechten en -wetten.

Het browsen, downloaden en ander digitaal kopiëren van de inhoud van deze site – of delen daarvan – is alleen toegestaan voor intern gebruik door uw bedrijf of voor uw eigen persoonlijk gebruik.   Niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht onder een octrooi of handelsmerk van LINAK of een derde partij.

Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van deze site of delen daarvan – zoals het maken van kopieën of het beschikbaar maken voor het publiek – kan leiden tot boetes en schadevergoedingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schendingen van handelsmerken, auteursrechten en publicatierechten.

De informatie op deze site is uitsluitend algemene informatie, en is niet bedoeld om in te gaan op de specifieke omstandigheden van een persoon of een entiteit. Deze site bevat wellicht externe links naar sites waarover LINAK geen controle heeft en waarvoor LINAK geen verantwoordelijkheid aanvaardt.

LINAK garandeert niet dat gebruik of werking van deze site zonder onderbreking of fouten zal plaatsvinden. LINAK aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor problemen die zich voordoen als gevolg van het gebruik van deze site of door het klikken op links naar externe sites. LINAK geeft geen expliciete of gesuggereerde garanties of verklaringen m.b.t. nauwkeurigheid, volledigheid of begrijpelijkheid van de content van deze site. LINAK is in geen geval aansprakelijk voor verlies van inkomsten of gegevens, indirecte, directe, incidentele of gevolgschade, of enige andere schade, claim of verlies, als gevolg van nalatigheid of anderszins. U bent verantwoordelijk voor het vaststellen van de geschiktheid van producten van LINAK voor een specifieke toepassing.

Deze vrijwaring is niet bedoeld ter beperking van de aansprakelijkheid van LINAK, in strijd met dwingende eisen die zijn vastgelegd in de geldende nationale wetgeving, noch ter uitsluiting van haar aansprakelijkheid voor kwesties die niet mogen worden uitgesloten krachtens die wet.

LINAK handelsmerken en materiaal
LINAK is de rechtmatig eigenaar van de naam LINAK® als handelsmerk en als bedrijfsnaam. LINAK is de eigenaar van het logo met de pijl, afzonderlijk en in combinatie met het woordmerk LINAK en andere handelsmerken die zijn aangeduid met ® of ™. U bent alleen gerechtigd het LINAK handelsmerk en materiaal te gebruiken in combinatie met producten van LINAK.

U mag de LINAK handelsmerken niet op een beschrijvende manier gebruiken. Het gebruik is onderworpen aan het merkenrecht en aan deze gebruiksvoorwaarden:

  • Het LINAK® woordmerk moet altijd in hoofdletters worden geschreven, verbonden met het symbool voor (geregistreerde) handelsmerken.
  • De kleur van het LINAK logo is alleen toegestaan in zwart/blauw of zwart, dan wel diapositief. De achtergrond van het logo moet wit zijn, of alternatief LINAK blauw of zwart.
  • U aanvaardt geen eigendomsrechten te verwerven en gaat ermee akkoord geen handelsmerken te gebruiken, aan te vragen of te registreren die identiek zijn aan of lijken op de handelsmerken van LINAK.

U kunt tekeningen en afbeeldingen van LINAK producten en afbeeldingen van LINAK gebruiken in de weergegeven vorm en volgens deze gebruiksvoorwaarden:

  • Het is u niet toegestaan om het materiaal te gebruiken op een manier die de reputatie van LINAK of de aan het materiaal en LINAK verbonden goede naam kan aantasten, schaden of op andere wijze kan beschadigen.
  • U mag het materiaal niet gebruiken op een manier die onjuist of misleidend is of de eindgebruiker op een andere wijze in verwarring brengt.
  • Het materiaal moet altijd weergegeven en gebruikt worden als verstrekt door LINAK.
  • U bent niet gerechtigd derden gebruik te laten maken van het materiaal.

LINAK behoudt zich het recht voor om te controleren of uw gebruik overeenkomstig is met deze voorwaarden.

Deze voorwaarden en overige informatie op de website en het gebruik vallen uitsluitend onder het Deense recht, zonder rekening te houden met de regels inzake rechtskeuze. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met de voorwaarden zullen worden verwezen naar de jurisdictie van de gangbare Deense rechtbanken.

Alle verkopen zijn onderhevig aan de standaard verkoop- en leveringsvoorwaarden van LINAK.

Versie van juni 2019

Heb je vragen?

- Ons team staat klaar om je te helpen met technische informatie, een project te starten en meer.

Contact opnemen