Contact us here

LINAK A/S – End user licentie overeenkomst

End User License overeenkomst

Introductie

Deze End User License Agreement (“EULA” – Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers) is van toepassing op elke overeenkomst betreffende het gebruik door een klant ("klant") van software, die is ontwikkeld of geleverd door LINAK A/S, Smedevænget 8, 6430 Nordborg, Denemarken, CVR nr.  66365328 ("LINAK") of geassocieerde bedrijven, tenzij anders overeengekomen. 
Lees deze EULA zorgvuldig door. De voorwaarden van de EULA bepalen het gebruik van de software door de klant en eventuele toekomstige upgrades of addenda hierop, tenzij anders vermeld en schriftelijk overeengekomen met LINAK op dat moment.

BELANGRIJK! DOOR HET DOWNLOADEN, INSTALLEREN, TOEGANG KRIJGEN TOT OF GEBRUIK MAKEN VAN DE SOFTWARE BIJ DEZE EULA, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE HIERIN VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN. GAAT U NIET AKKOORD MET DE GENOEMDE VOORWAARDEN, DAN MAG U GEEN ENKEL EXEMPLAAR VAN DE SOFTWARE DOWNLOADEN, INSTALLEREN, OPENEN, GEBRUIKEN OF BEWAREN.

1.  Licentieverlening

1.1 De Klant krijgt een niet-exclusief recht om de software van LINAK, die ontwikkeld en geleverd is door LINAK ("LINAK software"), te gebruiken voor zijn eigen interne doeleinden in samenhang met een control box van LINAK, die geïnstalleerd is in door de klant aangeschafte meubelproducten.

1.2     De Klant ontvangt één exemplaar van een uitvoerbare objectcode van de software van LINAK.

1.3     Behalve bij uitdrukkelijke toestemming is het de Klant niet toegestaan om:
      – de software van LINAK zelf of mogelijke documentatie aan een derde partij te distribueren, verkopen of verhuren; of
      – de software van LINAK in sublicentie te geven of te outsourcen, te verhuren of andere dergelijke diensten aan te bieden aan een derde partij.

1.4     Behalve als dat uitdrukkelijk hierin is toegestaan of uitdrukkelijk is toegestaan door dwingende wettelijke bepalingen van geldend recht, is het de Klant niet toegestaan om:
         – de software van LINAK geheel of gedeeltelijk te kopiëren, anders dan voor back-up doeleinden; of
         – reverse-engineering toe te passen of anderszins productbroncode af te leiden uit de gelicentieerde uitvoerbare code.

1.5     In geval van software van derden, die niet ingebouwd is in de software van LINAK, zijn de rechten en plichten van de Klant met betrekking tot dergelijke software van derden onderhevig aan de licentievoorwaarden van de betreffende derde partij.

2. Documentatie, gebruik en bewerking

2.1     De Klant mag de begeleidende documentatie en het standaard trainingsmateriaal, indien aanwezig, kopiëren, maar alleen voor interne doeleinden.

2.2     Documentatie en standaard trainingsmateriaal van LINAK mogen echter niet worden bewerkt tenzij schriftelijke toestemming is verleend. Dit geldt ook voor documentatie die speciaal voor de Klant is ontwikkeld.

3.  Intellectuele eigendomsrechten

3.1     De Klant erkent dat de software van LINAK en alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, eigendom zijn van (of in licentie zijn gegeven door derden aan) LINAK en dat niets in deze EULA bedoeld is om het eigendom van de LINAK software en de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten over te dragen op de klant. De Klant krijgt slechts een beperkte licentie voor gebruik van de software zoals beschreven in deze EULA.

4. Gebreken

4.1     De Klant erkent dat software in het algemeen niet foutloos of zonder gebreken is en gaat ermee akkoord dat het bestaan van dergelijke fouten of defecten in de software van LINAK of andere software die aan de Klant wordt geleverd geen inbreuk vormt op deze EULA.

4.2     LINAK garandeert dat de software geen inbreuk zal maken op de rechten van derden, inclusief auteursrechten. Deze garantie is onderworpen aan de voorwaarde dat LINAK onmiddellijk in kennis wordt gesteld van een dergelijke claim van inbreuk die tegen de klant wordt ingediend; LINAK heeft het recht om dergelijke claims te verdedigen en schikkingen daarvan naar eigen inzicht te regelen, en de Klant zal dergelijke assistentie verlenen als LINAK redelijkerwijs kan eisen om dergelijke claims te schikken of zich ertegen te verzetten.

4.3     LINAK verwerpt alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de software, inclusief – maar niet beperkt tot – garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

4.4     LINAK kan naar eigen goeddunken kiezen om 1) het gedeelte van de software dat defect is of dat inbreuk maakt op rechten van derden te corrigeren of te vervangen, of 2) het software-gebruiksrecht van de Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen. LINAK zal onder geen enkele omstandigheid gehouden zijn om het volgende te verhelpen:
   –  veranderde, beschadigde of aangepaste software;
   –  software die niet van de huidige of vorige opeenvolgende release is;
   –   softwareproblemen als gevolg van nalatigheid van de Klant, hardware-storing of andere oorzaken waar LINAK geen controle over heeft;
   –  gebrekkige gegevens;
   –  problemen veroorzaakt door een onjuiste interface met andere software of databronnen; of
   - software geïnstalleerd in een besturingsomgeving die niet wordt ondersteund door LINAK.

4.5     Software van derden, indien aanwezig, wordt geleverd "zoals die is", zonder garanties van welke aard dan ook; de oorspronkelijke fabrikanten van software van derden of externe leveranciers van dergelijke software hanteren echter mogelijk hun eigen garanties.

5. Aansprakelijkheidsbeperking

5.1     LINAK is jegens de klant niet aansprakelijk voor verlies of schade, ongeacht de oorzaak, die direct of indirect is veroorzaakt in connectie met deze EULA, de LINAK software of andere software, het gebruik ervan of anderszins, behalve in de mate waarin het onwettig is om deze aansprakelijkheid krachtens het geldende recht uit te sluiten.

5.2     Ondanks de algemeenheid van het bovenstaande, sluit LINAK uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die kan ontstaan m.b.t. de betreffende software, het gebruik ervan of m.b.t. apparatuur of eigendom, of voor winstderving, business, omzet, goodwill, data of verwachte besparingen.

5.3     In het geval dat enige uitsluiting opgenomen in deze EULA om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard en LINAK aansprakelijk wordt voor verlies of schade die op wettige wijze kan worden beperkt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de jaarlijkse of eenmalige licentievergoeding – betaald door de Klant – en bedraagt die niet meer dan EUR 500.

5.4     LINAK sluit aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel niet uit, voor zover er hetzelfde ontstaat als gevolg van nalatigheid van LINAK, haar medewerkers, agenten of bevoegde vertegenwoordigers.

6.  Vertrouwelijkheid

6.1     Alle informatie, inclusief – maar niet beperkt tot – data, tekeningen, specificaties, documentatie, softwarelijsten, object- of broncode, prijzen die de klant mogelijk heeft ontvangen m.b.t. tot de LINAK-software (met uitzondering van de ideeën en principes die ten grondslag liggen aan de software) is beschermd en vertrouwelijk.  De Klant stemt ermee in dat hij dergelijke informatie alleen gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van deze EULA en dat hij tijdens of na afloop of beëindiging van deze EULA, de informatie niet – direct of indirect – openbaar maakt aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LINAK.

6.2     Bovenstaande vormt geen beletsel voor gebruik of openbaarmaking door de Klant van enige informatie die, nu of hierna, buiten de schuld van de Klant algemeen bekend wordt of voor zover toegestaan door de wet.

7.  Audit

7.1     LINAK behoudt zich het recht voor om, op kosten van LINAK, implementatie en gebruik van de software van LINAK door de Klant te controleren op naleving van deze EULA op elk wederzijds aanvaardbaar tijdstip tijdens de normale openingstijden van het bedrijf van de Klant.

7.2     De klant dient op redelijke wijze te controleren of de rechten op het gebruik van de software, verleend in deze EULA, niet worden geschonden.

8.  Beëindiging

8.1     De EULA kan door beide partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd in het geval dat de andere partij één van de voorwaarden van deze EULA wezenlijk schendt (en als een dergelijke schending kan worden verholpen) en deze schending niet binnen 30 dagen na kennisgeving ervan wordt verholpen.

8.2     Elke schending door de Klant van de voorwaarden van deze EULA of enige andere geldende voorwaarden m.b.t. de licentie van de Klant om de software van LINAK, documentatie en/of standaard trainingsmateriaal te gebruiken overeenkomstig clausules 1 en 2 hierboven, wordt beschouwd als een wezenlijke schending van deze EULA.

8.3     Bij beëindiging van de EULA zal de Klant alle gebruik van software van LINAK staken. Bovendien moet de klant alle exemplaren van de software – volgens de instructies van LINAK – vernietigen of retourneren.

9. Geschillen

9.1     Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze EULA, inclusief eventuele geschillen m.b.t. het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, wordt geregeld door het Deense recht en wordt beslecht via arbitrage door het Deense Instituut voor Arbitrage overeenkomstig de regels van de arbitrageprocedure aangenomen door het Deense Instituut voor Arbitrage en van kracht ten tijde van het begin van een dergelijke procedure.